top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

DE VERKOPER

 


Door de Federale Overheid Economie als Erkend Ambacht bevestigd.

Algemene bepalingen:


De e-commerce website van Caroline Klinckhamers biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Caroline Klinckhamers moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de Klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Caroline Klinckhamers aanvaard zijn. Door te bestellen verklaart de Klant minstens 18 jaar te zijn (indien jonger, kan de ouder of een verantwoordelijke de bestelling plaatsen).

Aanbod


De producten die door Caroline Klinckhamers worden aangeboden, zijn uniek. Dit heeft als gevolg dat er van elk stuk slechts één versie is. Wel worden gelijkaardige producten gecreëerd, maar nooit zijn ze exact hetzelfde aan wat reeds eerder gemaakt werd. 


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Productfoto’s zijn illustratief bedoeld. Het getoonde artikel kan een andere kleurtint hebben als gevolg van technische omstandigheden zoals de kleurinstelling van het beeldscherm. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Caroline Klinckhamers niet. Caroline Klinckhamers is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft of extra informatie wilt over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, ontwerp, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij hem/haar om vooraf per e-mail contact op te nemen via caroline@ck-quilts.com. 


Het aanbod kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Caroline Klinckhamers. Caroline Klinckhamers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

MAATWERK – BESTELLINGEN IN OPDRACHT:


Indien de klant interesse heeft in maatwerk, zal een levertermijn schriftelijk overeengekomen worden. Quilts zoals door Caroline Klinckhamers gemaakt, worden via een tijdsintensief productieproces verkregen. Indien er eerst nog materiaal moet worden besteld bij de leverancier, wordt dit duidelijk naar de klant gecommuniceerd. Mocht er bij de productie iets fout lopen, waardoor het product onverkoopbaar is geworden, dan wordt dit meteen aan de klant gecommuniceerd.

Prijs


Alle prijzen vermeld op de website van Caroline Klinckhamers zijn in euro uitgedrukt. De prijzen zijn telkens geldig per stuk tenzij anders vermeld. De prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief transportkosten. De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de webshop worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt.


Caroline Klinckhamers houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te allen tijde aan te passen en/of te corrigeren. Indien korte tijd later een door de Klant reeds aangeschaft gelijkaardig product afgeprijsd is, kan er in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op een terugbetaling van het prijsverschil.


De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

BESTELLING PLAATSEN: 


Om een bestelling te plaatsen klikt u op de foto van het artikel. Van de meeste artikelen is slechts 1 stuk beschikbaar. Klik vervolgens op de knop ‘in winkelmand’.  U kan gerust nog verder winkelen. Wanneer u de bestelling wenst af te ronden klikt u op de winkelmand. U kan op dit moment nog altijd aanpassingen aan de winkelmand doen maar vergeet niet te bevestigen na een wijziging.


Verzendkosten worden aan het einde van de bestelling getoond aangezien de kosten afhankelijk zijn van de gekochte producten (gewicht en afmeting) in combinatie met het geselecteerde verzendadres. Kortingsbonnen kan u hier toevoegen aan de winkelmand. 

Geschenkbon: De klant kan kiezen voor besteding ter plaatse of in de webshop en voor een bedrag tussen 25€ en 500€. Indien de koper kiest voor besteding in de webshop wordt er een code/coupon gemaakt. De ontvanger van de cadeaubon kan dan online kiezen en bij afrekenen de code ingeven die meteen het juiste bedrag verrekend. 

BEVESTIGING VAN AANKOOP: 


Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging van uw aankoop per e-mail. Controleer ook de ongewenste e-mail. Mocht u geen e-mail ontvangen hebben, neem dan contact op via caroline@ck-quilts.com.


Ondertussen worden de nodige acties ondernomen om uw bestelling binnen de 1 à 3 werkdagen na bestelling te versturen. Na afgifte van uw pakket aan de transporteur mag u een e-mail verwachten met de melding dat het pakket vertrokken is, alsook uw digitale factuur. 

TRANSPORTKOSTEN


Klanten die in de buurt zijn of wonen, kunnen de bestelling ter plaatse afhalen in Mettekoven. Neem gerust contact op via caroline@ck-quilts.com om hiervoor een afspraak te maken. Uiteraard worden er dan geen verzendkosten aangerekend.
Verzendkosten worden weergegeven in het winkelmandje vooraleer u de bestelling bevestigt. Voor niet opgenomen bestemmingen zoekt Caroline Klinckhamers op aanvraag de beste oplossing. 
   
LEVERINGSVOORWAARDEN


Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Caroline Klinckhamers streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de klant. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling. 

De klant hoort de ontwerpen, werken en/of producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht. 


Alle informatie die Caroline Klinckhamers beschikbaar stelt over een werk of ontwerp is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen door de klant. Foto’s of audiovisuele producties op de website van Caroline Klinckhamers zijn louter informatief en in geen geval bindend. 


Caroline Klinckhamers is niet verantwoordelijk voor eventuele douanekosten.

De Klant heeft de mogelijkheid een leveradres op te geven verschillend aan het factuuradres. De Klant bezorgt aan Caroline Klinckhamers het leveradres. Indien dit foutief is, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen er extra kosten worden aangerekend. De Klant is aansprakelijk in geval van verlies tijdens een zending wanneer een foutief leveradres werd doorgegeven.


BETALINGEN


Caroline Klinckhamers doet beroep op een officiële Payment Gateway Provider, namelijk Stripe.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
•    via Bancontact/Mistercash
•    via iDEAL
•    via een klassieke bankoverschrijving 


Een betaling kan uitgevoerd worden met Bancontact/Mister Cash. U wordt dan via de webshop doorvoorwezen naar de website van deze providers. De som wordt meteen van uw rekening afgehaald.


U kan ook afrekenen met iDEAL. U betaalt via de mobiel bankieren app of de internetbankier-omgeving van uw bank. iDEAL is een directe online overboeking van uw bankrekening naar de bankrekening van Caroline Klinckhamers.


Bij al deze bovenstaande betaalmogelijkheden kan er sneller aan de verwerking van uw bestelling gestart worden.


Een betaling kan via de klassieke bankoverschrijving uitgevoerd worden op rekeningnummer 
IBAN BE38 7360 4848 1472 met BIC KREDBEBB t.a.v. Caroline Klinckhamers. Gelieve in de mededeling uw bestelbonnummer te vermelden. Van zodra het geld op de rekening staat zal uw bestelling verwerkt worden.


Caroline Klinckhamers is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot andere bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 
BESCHADIGINGEN


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld schriftelijk worden gemeld aan Caroline Klinckhamers.


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder indien de Klant zelf de opdracht heeft gegeven de goederen te laten vervoeren met een andere transporteur.

INTELLECTUELE EIGENDOM 


Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van goederen en/of diensten, gebaseerd op een ontwerp van Caroline Klinckhamers komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Caroline Klinckhamers is ten allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging. Tenzij anders overeen gekomen heeft Caroline Klinckhamers het recht om alle elementen van de bestelling te gebruiken voor promotie, onder meer op haar website.


Het is de klant enkel toegestaan het werk of het ontwerp te exploiteren, openbaar te maken of te verveelvoudigen gedurende de termijn, in het grondgebied en voor de specifieke exploitaties door partijen overeen gekomen in bijzondere voorwaarden. 

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING


De door Caroline Klinckhamers geleverde goederen of diensten beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de bestelling en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in de bestelling. 


Het risico en de kosten van transport van producten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd of tenzij er sprake is van verwaarlozing of grove fout door Caroline Klinckhamers. 


Caroline Klinckhamers zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten…. De aansprakelijkheid van Caroline Klinckhamers is steeds beperkt tot de totale waarde van de bestelling.

VERTROUWELIJKHEID


Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar; zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd.

bottom of page